Ana içeriğe atla

Görev Tanımı İçinde Olmayan Bir İşi Yapması İşçiden Beklenemez

Özet: Davacının görev tanımında yer almayan bir işin yapılmaması kendisinden beklenemeyeceğinden, iş akdinin feshi geçersizdir.
T.C.
YARGITAY

7. Hukuk Dairesi
E: 2013/8355 K: 2013/31242 K.T.: 28.11.2013
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının mikser operatörü olarak çalışırken iş sözleşmesinin haklı bir neden bulunmaksızın feshedildiğini belirterek işe iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-ı maddesi uyarınca feshedildiğini, müvekkilinin A. Emlak Konutları İnşaatında hazır beton üretim işini üstlendiğini, bu işin A.şantiyesine kurulan siloda hazırlanan betonun kullanıldığını, zaman zaman yoğunluk nedeniyle mikser operatörlerinin Ömerli şantiyesiden taşıdıkları bedonu döktüklerini, davacının aracıyla dökülen hazır betonun priz almaması üzerine, A. Emlak Konutları proje müdürlüğü meydana gelen işgücü ve zaman kaybı nedeniyle müvekkil şirkete sözleşme hükümleri uyarınca 6.074 TL ceza bedeli tahakkuk ettirdiğini, davacının iş sözleşmesinin işini gereği gibi yapmadığından kontrolsüz ve tehlikeli katkı maddesi kullanması nedeniyle üretilen hazır beton priz almadığından müvekkili maddi zarara uğradığından feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz: Kararı davacı vekilİ temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda davacı mikser şoförü olarak çalışmaktadır. Davacının katkı maddesini kendisinin ayarlayacağı konusunda ona tebliğ edilen ir görev tamını bulunmamaktadır. Buna göre davacının görev tanımına uygun davranmadığı kanıtlanmamıştır. Nitekim aynı olayla ilgili başka bir mikser şoförü Ş. isimli işçinin de iş sözleşmesi feshedilmiş, onun açtığı Yargıtay Kararları 311 işe iade davası kabul edilip davalı tarafından temyizi üzerine 22. Hukuk Dairesi’nin 28.09.2012 Tarih, 2012/11568 Esas, 2012/20375 Karar sayılı kararıyla onanmıştır. Fesih nadeni davalı tarafından kanıtlanmadığından davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence sü- resi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yapmış olduğu 417.05 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifiye göre 1.320 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin olarak oybirliği ile 28.11.2013 tarihinde karar verildi.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Avukat Kimlikleri Değişiyor

Avukat kimlik kartları, Türkiye Barolar Birliği’nin yürüttüğü AvukatKart Projesi kapsamında yenileniyor. Barokart adını alacak avukat kimlik kartları, bundan böyle Türkiye’nin her yerinde ve birçok özelliğe sahip olarak kullanılabilecek. İçerisine TL yüklenebilecek kartlar ile birçok noktada harcama yapılabileceği gibi aynı zamanda kartlar, avukatlık kimlik belgesi yerine de kullanılacak. Ayrıca Barokart’ın, yalnızca avukatlar için değil, avukat yakınları ile stajyer avukatlar, baro ve adliye personeli, hakim ve savcıların da kullanabileceği çeşitli versiyonları da olacak. MURAT ALTINDERE
Yeni Barokart ile Gelecek Özellikler Adliyelerdeki baro odalarında yapılacak tüm fotokopi, cübbe, pul gibi harcamalar, kart kullanılarak yapılabilecekKart ile, internet bağlantısı olan her yerden faks göndermek mümkün olacakAynı zamanda avukatlık kimlik belgesi yerine geçecekToplu taşıma, gıda ve ulaşım harcamaları da Barokart üzerinden yapılabilecekSanal ofis uygulamaları
Barokart Ayrıcalıkları Avukat …

Avrupa Birliği Ülkelerinde Avukatlık Mesleğiyle İlgili Düzenlemeler

Avukatlık mesleği, pek çok yönden son yılların en tartışılan mesleklerinden biri. Tartışma derken, olumsuz olanları kastetmiyorum yalnızca. Avukatlık mesleği, hukuk fakülte sayısı ve kontenjanlarından, avukatlık stajına, avukatların ekonomik ve mesleki sorunları, hakim ve savcılar karşısında savunmanın konumu, avukatlık sınavı gibi pek çok alt başlık altında tartışılıyor, konuşuluyor. Bu anlamda başta avukatlar ve barolar olmak üzere hukuk camiası topyekün bir açık oturum halinde avukatlık mesleğini tartışıyor. Tüm bu beyin fırtınalarının sonucunda avukatlık mesleğine pozitif anlamda ne katkı sağlanıyor bilinmez ama genellikle referans olarak verilen Avrupa ülkelerinde mesleğin çok daha farklı yasal statülere tabi olduğu bir gerçek. Hukuk Sokağı’nda zaman zaman yazılarını yayınladığımız Av. Bülent KAÇAR’ın göndedrdiği metne bakılırsa, bu konuda yapılmış bir çalışma varmış. Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında “Bilgi Notu” olarak tetkik hakimleri Ceyda Ümit, …

Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Türkiye Barolar Birliği’nin sitesinde yayınlanan duyuruya göre, sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde avukatlara vekalet ücret sözleşmesi yapma zorunluluğu getirildi. Bu konuda Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin onikinci bölümünden sonra gelmek üzere bir 13. Bölüm eklendi. Değişkiik getiren metin, 6.09.2008 günlü Resmi Gazete’de yayınlandı. MURAT ALTINDERE
TBB’nin sitesinde yer alan duyuru metni: Konu: Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2008 günlü 26989 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esasları Düzenleyen Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği” 19.06.2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde,  Onikinci Bölümünden sonra gelmek üzere “Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar”başlığı ile Onüçüncü Bölüm eklenmesi ve  mevcut Onüçüncü Bölümün Ondördüncü bölüm olarak teselsül ettiril…